会員規則

Belgisch-Japanse Vereniging en Kamer van Koophandel

Identificatienummer: 118/63

1 Vereniging

Benaming
Artikel 1. De Vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam "Belgisch-Japanse Vereniging en Kamer van Koophandel", in het Frans "Association et Chambre de Commerce belgo-japonaise".

De Vereniging kan eveneens de Engelse benaming "Belgium-Japan Association and Chamber of Commerce (BJA)" gebruiken.

Zetel
Artikel 2. De zetel van de Vereniging is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Brussel te 1050 Brussel, Louizalaan 287.

Operationele zetels van de Vereniging mogen ook elders worden opgericht bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Doel
Artikel 3. De Vereniging heeft tot doel alle commerciële, industriële, financiële, culturele, humanitaire en sociale betrekkingen tussen België en Japan te bevorderen en te ontwikkelen.

Zij treft alle maatregelen die zij nuttig acht voor de verwezenlijking van dit algemeen doel en voor de rechtstreekse en onrechtstreekse belangen van haar leden. Het staat haar vrij verbintenissen aan te gaan en schikkingen te treffen om in haar opzet te slagen. Zij mag zich inlaten met alle bijkomstige en nuttige activiteiten, alsook deze organiseren, om haar doel te bereiken. Zij mag, met hetzelfde oogmerk, maar ten bijkomstige en uitzonderlijke titel, een commerciële activiteit uitvoeren op voorwaarde dat de eventuele winst uitsluitend besteed wordt aan de verwezenlijking van haar doel.

Duur
Artikel 4. De Vereniging is opgericht voor onbeperkte duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden conform de wet en conform onderhavige statuten.

2 Leden

Samenstelling
Artikel 5. Er zijn twee categorieën van leden, te weten de werkende leden, die effectief de hoedanigheid van lid genieten, en de toetredende leden die vrijgesteld zijn van betaling van bijdragen.

Het aantal leden is onbeperkt. Het minimum wordt echter bepaald op vijftig.

Er bestaan eveneens verschillende categorieën van werkende leden, met name: "sponsor members", "corporate members", "associate members", "individual members", "couples" en "students". Het stemrecht van de leden behorende tot elk van deze onderscheiden categorieën wordt statutair bepaald.

Enkel de "sponsor members", "corporate members" of "associate members" hebben toegang tot alle door de Vereniging aangeboden diensten en voordelen. Ze mogen onder meer deelnemen aan alle activiteiten van de Vereniging tegen het voorkeurtarief van de leden. Ze mogen eveneens de vergaderingen en in het bijzonder de algemene jaarvergadering bijwonen. Ze mogen tevens lid worden van de comités en deelnemen aan hun activiteiten.

De toetredende leden hebben toegang tot bepaalde diensten en voordelen aangeboden door de Vereniging. Ze mogen deelnemen aan de culturele activiteiten tegen het voorkeurtarief van de leden en mogen eveneens de algemene jaarvergadering bijwonen.

De “individual members”, met inbegrip van onder meer de “students” en de “couples” die van een bijdragevermindering genieten, hebben toegang tot de culturele activiteiten en mogen de algemene jaarvergadering bijwonen.

De leden onderschrijven de onderhavige statuten en verbinden zich ertoe deze te eerbiedigen.

Toelating
Artikel 6. Kandidaat-leden, die voldoen aan de voorwaarden om “sponsor member", "corporate member" of "associate member" te zijn, kunnen werkend lid worden zonder enige voorafgaande formaliteit behoudens de betaling van de jaarlijkse bijdrage. Deze voorwaarden worden bepaald door de Raad van Bestuur en gelden voor alle leden behorende tot eenzelfde categorie.

Kandidaat-leden behorende tot andere categorieën kunnen eveneens werkend lid worden, tenzij de Raad van Bestuur daartegen bezwaar aantekent, in geheime stemming en met een gewone meerderheid, tijdens de eerste twee maanden volgend op de toelatingsaanvraag.

Bijdrage
Artikel 7. De jaarlijkse bijdrage, zowel de identieke bijdrage voor alle leden, als de specifieke bijdrage per categorie, wordt elk jaar bepaald door de Raad van Bestuur. De hoogste bijdrage mag 7.500 EUR niet overschrijden. De bijdragen zijn verplicht. Het budget voorgelegd door de Raad op de Algemene Vergadering van de leden wordt opgemaakt op basis van deze bijdragen.

De jaarlijkse bijdrage moet door ieder lid worden betaald binnen acht weken volgend op de verzending door de Vereniging van de aanvraag tot betaling van deze bijdrage, behalve bij schriftelijke kennisgeving van de beslissing van een lid om de Vereniging te verlaten, gericht aan de Raad van Bestuur binnen deze termijn van acht weken.

Behoudens kennisgeving binnen de bovenvermelde termijn, zal de jaarlijkse bijdrage in haar geheel verschuldigd zijn voor het hele jaar waarin een natuurlijke persoon of rechtspersoon op eender welk moment ingeschreven zal geweest zijn als lid van de Vereniging, en dit zelfs in geval van laattijdige inschrijving in dat jaar, van ontslag of uitsluiting uit de Vereniging, of van eender welke gebeurtenis die het einde van het lidmaatschap in de loop van het jaar tot gevolg heeft. De Raad van Bestuur behoudt zich niettemin het recht voor om, van geval tot geval en naar eigen goeddunken, een lid vrij te stellen van betaling van de bijdrage of om het bedrag van de bijdrage te verminderen.

Iedere gehele of gedeeltelijke tekortkoming in betaling van de bijdrage na verloop van de termijn van vier weken na verzending door de Vereniging van een vervalbericht met betrekking tot de bijdrage, zal leiden tot de schorsing van de aansluiting van het in gebreke gebleven lid, met inbegrip van alle daaraan verbonden rechten, behoudens de verplichting van dit lid om zijn achterstallige bijdragen te betalen. Het in gebreke gebleven lid zal aan geen enkele activiteit van de Vereniging meer kunnen deelnemen zolang zijn bijdragen niet integraal betaald zijn.

Ontslag
Artikel 8. Ieder lid is vrij om zich uit te Vereniging terug te trekken door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij de Raad van Bestuur.

Uitsluiting
Artikel 9. Enkel de Algemene Vergadering, mits een twee-derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan beslissen over een uitsluiting, na het lid dat het voorwerp uitmaakt van deze maatregel gehoord te hebben. De Raad van Bestuur kan de rechten van een lid, dat zich schuldig zou gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten, schorsen tot op het ogenblik dat er een beslissing wordt genomen door de Algemene Vergadering.
Artikel 10. Noch ontslagnemende of uitgesloten leden, noch wettelijke erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers van overleden leden, kunnen aanspraak maken op de gehele of gedeeltelijke teruggave van de gestorte bijdragen; verder hebben zij geen enkel recht op het vermogen van de Vereniging.

3 Organen en comités binnen de Vereniging

Artikel 11. De Vereniging heeft in haar schoot een Raad van Bestuur die instaat voor het bestuur van de Vereniging en die alle bevoegdheden heeft die niet uitdrukkelijk bij wet of door onderhavige statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Het dagelijkse bestuur van de Vereniging is opgedragen aan een vertegenwoordiger voor dit dagelijkse bestuur, de “Executive Director”.

De volgende comités bestaan : ”het Executive Committee”, het "Cultural Committee", het “Membership Committee”, het "Friendship Committee", het “Editorial Committee”, het “EU Committee”, het “Investment Committee”, het “Legal & Tax Committee” en het “Yes Committee”, alsook alle andere comités en subcomités die de Raad zou wensen op te richten.

A. Raad van Bestuur
Artikel 12. De Vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, samengesteld uit maximaal [___21] leden, met dien verstande dat het aantal Bestuurders nooit groter mag zijn dan het aantal werkende leden van de Vereniging. De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering verkozen uit de werkende leden of de personen van wie de kandidatuur voorgesteld is door een "sponsor member", een "corporate member" of een "associate member". De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan.

Iedere Bestuurder kan door de Algemene Vergadering worden afgezet.
De duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op drie jaar en kan hernieuwd worden. Indien een mandaat openvalt, kan de Raad van Bestuur in de vacature voorzien en ten voorlopige titel een nieuwe bestuurder aanduiden wiens benoeming moet worden bekrachtigd op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Artikel 13. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en drie Ondervoorzitters. Een eerste Ondervoorzitter zal instaan voor het "Executive Committee". Een tweede ondervoorzitter zal instaan voor een ander Committee. Een derde Ondervoorzitter kan, in voorkomend geval, verkozen worden op voorstel van de Nihonjinkai vzw (de Japanse Vereniging in België) of op een andere wijze.

Artikel 14. De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping en wordt voorgezeten door de Voorzitter, of wanneer deze verhinderd is, door één van de ondervoorzitters, telkens wanneer het belang van de Vereniging dit vereist en telkens wanneer drie Bestuurders zulks eisen. Er wordt slechts geldig vergaderd als minstens de helft van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd door een volmacht per brief, telegram, telex, fax of elektronische post. De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproeping. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Artikel 15. De Raad van Bestuur kreeg uitgebreide bevoegdheid voor het beheer en het bestuur van de Vereniging. Hij is bevoegd inzake alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk bij wet of door onderhavige statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Hij heeft in het bijzonder de bevoegdheid om volledig autonoom te beslissen over handelingen die vallen onder het doel van de Vennootschap zoals omschreven in artikel 3 hierboven. Hij is verantwoordelijk voor protocollaire zaken. Hij onderzoekt en beraadslaagt over het ontwerp van begroting van de Vereniging dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur waakt over de goede werking van de comités alsook van de eventuele subcomités, waarvan hij de Voorzitters aanwijst. De Raad van Bestuur kan comités en subcomités oprichten en ontbinden en hun duur en aantal bepalen.

De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen dat evenwel niet in tegenspraak mag zijn met onderhavige statuten.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen.

Artikel 16. De Raad van Bestuur kan bepaalde bevoegdheden overdragen of toekennen aan ofwel het ‘Executive Committee’, ofwel aan de Voorzitter, ofwel aan één of meer van zijn leden die al dan niet een comité of werkgroep vormen, ofwel verder ook aan eender welk persoon die al dan niet deel uitmaakt van de Vereniging. De Bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden uit hoofde van hun functie en zijn slechts aansprakelijk voor de uitoefening van hun taak. Hun mandaten worden niet bezoldigd.

Artikel 17. Rechtshandelingen, zowel in de rol van eiser als van verdediger, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur, in naam van de Vennootschap, onder het waakzaam oog van de Voorzitter of een daartoe aangeduid Bestuurder.

Artikel 18. Behoudens de bijzondere bevoegdheden en de bevoegdheden van dagelijks bestuur, is de Vereniging geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter en een Bestuurder gezamenlijk, ofwel door een Ondervoorzitter en de “Executive Director” gezamenlijk, die tegenover derden geen voorafgaande beraadslaging of besluitname door de Raad dienen voor te leggen.

B. Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
Artikel 19. De Raad duidt onder zijn leden een Voorzitter aan en ontslaat hem in voorkomend geval.

C. De Ondervoorzitters
Artikel 20. De Raad duidt, overeenkomstig artikel 13, onder zijn leden drie Ondervoorzitters aan en ontslaat hen in voorkomend geval.

D. De Executive Director
Artikel 21. Het dagelijks bestuur van de Vereniging wordt uitgeoefend door een vertegenwoordiger voor het dagelijks bestuur die de titel Uitvoerend Directeur of "Executive Director" draagt. Hij wordt door de Raad van Bestuur verkozen buiten de leden van de Raad van Bestuur. De "Executive Director" is aanwezig met raadgevende stem op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, waarvan hij de verslagen opstelt. Hij mag eveneens aanwezig zijn op alle vergaderingen van de comités en de subcomités.

De "Executive Director" verzekert de vertegenwoordiging van de Vereniging tegenover derden wat alle handelingen van dagelijks bestuur betreft, met name het ontvangen van gelden of waarden in naam van de Vereniging, het opnemen of overschrijven van gelden ten belope van een door het Directiecomité of de Raad van Bestuur vastgestelde som, het uitgeven van cheques ten belope van een bepaald bedrag, het openen van een bankrekening, het afhalen bij de Post, de douane, de NMBS van brieven (aangetekend of niet), pakketten, telegrammen, dagvaardingen of postkwitanties.

E. De comités
Artikel 22. De Raad van Bestuur waakt over een doeltreffende werking van Executive Committee, die op zijn beurt waakt over een doeltreffende werking van het "Cultural Committee" , het "Friendship Committee", het “Membership Committee”, het “Editorial Committee”, het “EU Committee”, het “Investment Committee”, het “Legal & Tax Committee” en het “Yes Committee”, alsook van de andere comités en subcomités.

Artikel 23. Het "Executive Committee" is samengesteld uit tenminste vijf personen, gekozen onder de leden van de Vereniging of daarbuiten door de Voorzitter van dit comité. Alle voorzitters van de onderhavige comités zijn lid van dit comité.

Het “Executive Committee” staat in voor de coördinatie en samenwerking onder de bestaande comités: het "Cultural Committee" , het "Friendship Committee", het “Membership Committee”, het “Editorial Committee”, het “EU Committee”, het “Investment Committee”, het “Legal & Tax Committee” en het “Yes Committee”, en eventueel andere opgerichte comités en sub-comités. Daarnaast bestaat de taak van het "Executive Committee" erin de culturele en economische uitwisseling tussen België en Japan, in de brede zin van het woord, op alle mogelijke manieren te bevorderen, evenals in het aanmoedigen onder de leden van culturele betrekkingen tussen Japan en België te bevorderen, zowel als commerciële relaties, investeringen, export en import, financiële samenwerking, dienstverlening, technologische samenwerking en uitwerking van gezamenlijke projecten op alle domeinen.
Het "Executive Committee" brengt verslag uit van zijn taak aan de Raad van Bestuur en aan de Algemene Vergadering van de Vereniging. Het “Executive Committee” krijgt voormelde taken door de Raad van Bestuur opgedragen overeenkomstig artikel 16 van de onderhavige statuten.

Artikel 24. Het "Cultural Committee" , het "Friendship Committee", het “Membership Committee”, het “Editorial Committee”, het “EU Committee”, het “Investment Committee”, het “Legal & Tax Committee” en het “Yes Committee”, zijn samengesteld uit tenminste vijf personen, gekozen onder de leden van de Vereniging of daarbuiten door de Voorzitter van het comité. De respectievelijke taken van deze comités worden omschreven in het huishoudelijk reglement, opgemaakt door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 15 van onderhavige statuten.

4 De Algemene Vergadering

Samenstelling
Artikel 25. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden van de Vereniging.

Ieder lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Het stemrecht is als volgt georganiseerd:

"sponsor member": 10 stemmen
"corporate member": 5 stemmen
"associate member": 3 stemmen
"couple" (2 personen): 1 stem
"individual member”: 1 stem
"student": 1 stem

Artikel 26. Een gewone Algemene Vergadering met alle leden wordt ieder jaar bijeengeroepen in de loop van de maand maart. De agenda bevat verplicht de volgende punten:

(a) rapport van de Voorzitter en/of van de Raad van Bestuur;
(b) goedkeuring van de rekeningen van het afgesloten boekjaar en van de begroting van het volgend boekjaar;
(c) decharge van bestuurders en commissaris;
(d) benoemingen.

Verder kan een buitengewone of bijzondere Algemene Vergadering worden samengeroepen telkens wanneer de Raad van Bestuur dat nodig acht, of als een met redenen omklede aanvraag, met vermelding van de agenda en ondertekend door minstens één vijfde van de leden, daartoe wordt ingediend per brief gericht aan de Voorzitter.

Oproeping
Artikel 27. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen per brief gericht aan de leden tenminste acht dagen voor de vergadering met de vermelding van de agenda.

Bevoegdheid
Artikel 28. De Algemene Vergadering heeft enkel de bevoegdheden die de wet haar toekent. Dit zijn in het bijzonder de volgende bevoegdheden : wijziging van de statuten, benoeming en ontslag van Bestuurders en van de eventuele commissarissen en bepaling van hun eventuele vergoeding, decharge van Bestuurders en commissarissen, goedkeuring van jaarrekeningen en bijdragen, uitsluiting van een lid, omvorming van de Vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk, en alle gevallen waarin de wet of de onderhavige statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen. Zij mag slechts beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen zoals die is verschenen in de oproeping.

Artikel 29. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid door één van de Ondervoorzitters, of bij diens afwezigheid door de oudste Bestuurder. Hij wordt bijgestaan door minstens één andere Bestuurder. De besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens ingeval anders bepaald in onderhavige statuten of bij wet. De besluiten van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een speciaal register en worden ondertekend door twee aanwezige bestuurders en bewaard op de zetel van de Vereniging, waar ze ter inzage liggen voor alle leden.
De besluiten van de Algemene Vergadering worden bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen.

Artikel 30. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over een wijziging van de statuten wanneer het voorwerp van die wijziging uitdrukkelijk werd vermeld in de oproeping en wanneer twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Geen enkele wijziging van de statuten kan worden goedgekeurd dan met een twee-derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve indien de wet een hoger quorum vereist.

5 Begroting en rekeningen

Artikel 31. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De Raad van Bestuur sluit de rekeningen van het voorbije boekjaar af op datum van 31 december, en maakt de begroting op voor het volgend boekjaar.

Voorzover de Vereniging voldoet aan de voorwaarden voor de benoeming van een commissaris, worden de jaarrekeningen ieder jaar gecontroleerd door een of meer commissaris(sen) benoemd onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar. De Algemene Vergadering beslist over de eventuele vergoeding van de commissaris(sen).

De Raad van Bestuur legt de jaarrekeningen ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering ten laatste zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

6 Ontbinding, vereffening, keuze van bevoegde rechtbank

Artikel 32. De Vereniging kan te allen tijde ontbonden worden bij besluit van de Algemene Vergadering die beraadslaagt volgens de door de wet vereiste voorwaarden. In geval van een vrijwillige ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden en vergoeding. Het netto-actief na aanzuivering van lasten en schulden zal voor een onbaatzuchtig doel worden bestemd.

Artikel 33. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

7 Diversen

Artikel 34. Voor alles wat niet in de statuten is voorzien, zal toepassing worden gemaakt van de wet van 27 juni 1921 en haar latere wijzigingen.

8 Overgangsbepalingen

Raad van Bestuur: zie structuur

President: zie structuur

Vice-Presidenten: zie structuur

Executive director: zie structuur


スポンサー会員

AGC GLASS EUROPE
DAIKIN EUROPE
DELOITTE
GROUP S
H. DE BEUKELAER & CO.
HONDA MOTOR EUROPE LOGISTICS NV
LINKLATERS LLP
NIPPON GASES
SUMITOMO BENELUX
TAKEDA BELGIUM
TOKAI OPTECS
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (BENELUX)
TOYOTA MOTOR EUROPE
UMICORE
WILMERHALE (WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP)