会員規則

Belgisch-Japanse Vereniging en Kamer van Koophandel

Ondernemingsnummer: 0408.948.139.

1 VERENIGING

Benaming

Artikel 1. De Vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam "Belgisch-Japanse Vereniging en Kamer van Koophandel", in het Frans "Association et Chambre de Commerce belgo-japonaise".

De Vereniging kan eveneens de Engelse benaming "Belgium-Japan Association and Chamber of Commerce (BJA)" gebruiken.

De Vereniging heeft de titel “Koninklijke” verkregen en mag die, wanneer gepast, in haar naam vermelden.

Zetel

Artikel 2. De zetel van de Vereniging is gevestigd in het Brussels Gewest.

De zetel kan op ieder ogenblik worden overgebracht naar een andere locatie binnen het Brussels Gewest bij beslissing van de Raad van Bestuur. Operationele zetels van de Vereniging mogen ook elders worden opgericht bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Doel

Artikel 3. De Vereniging heeft tot belangeloos doel het ontwikkelen en bevorderen van alle commerciële, industriële, financiële, culturele, humanitaire en sociale betrekkingen tussen België en Japan.

De Vereniging is gerechtigd alle activiteiten uit te voeren die (on)rechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van, zonder beperkend te zijn:

  • de uitgifte en verspreiding van nieuwsbrieven en andere publicaties;
  • het organiseren van conferenties, seminaries, lezingen, evenementen, uitstappen, bedrijfsbezoeken, enz.;
  • het uitvoeren van studies en onderzoeksprojecten;
  • communicatie met, en het innemen van standpunten ten opzichte van de overheidsinstanties, (inter)nationale instellingen en organisaties, en andere personen en instellingen;
  • het verspreiden van de standpunten van de Vereniging via de media;
  • de aanwerving en het ontslag van personeel;
  • de aankoop, verkoop en huur van (on)roerende goederen;
  • het investeren van haar activa, het aangaan van leningen; en
  • het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen zonder winstoogmerk.

Zij treft alle maatregelen die zij nuttig acht voor de verwezenlijking van dit algemeen doel en voor de rechtstreekse en onrechtstreekse belangen van haar leden. Het staat haar vrij verbintenissen aan te gaan en schikkingen te treffen om in haar opzet te slagen. Zij mag zich inlaten met alle bijkomstige en nuttige activiteiten, alsook deze organiseren, om haar doel te bereiken. Zij mag, met hetzelfde oogmerk, maar ten bijkomstige en uitzonderlijke titel, een commerciële activiteit uitvoeren op voorwaarde dat de eventuele winst uitsluitend besteed wordt aan de verwezenlijking van haar doel.

Duur

Artikel 4. De Vereniging is opgericht voor onbeperkte duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden conform de wet en conform deze statuten.

2 LEDEN

Samenstelling

Artikel 5. Er zijn twee categorieën van leden, te weten de effectieve leden, die effectief de hoedanigheid van lid genieten, en de toegetreden leden, die vrijgesteld zijn van betaling van bijdragen.

Het aantal leden is onbeperkt. Het minimum wordt echter bepaald op vijftig. De Raad van Bestuur kan beslissen dat het ledenregister in elektronische vorm wordt aangehouden.

Er bestaan eveneens verschillende categorieën van effectieve leden, met name: "sponsor members", "corporate members", "associate members", "individual members", "couples" en "students". Het stemrecht van de leden behorende tot elk van deze onderscheiden categorieën wordt statutair bepaald.

Enkel de "sponsor members", "corporate members" en "associate members" hebben toegang tot alle door de Vereniging aangeboden diensten en voordelen. Ze mogen onder meer deelnemen aan alle activiteiten van de Vereniging tegen het voorkeurtarief van de leden. Ze mogen eveneens de vergaderingen en in het bijzonder de algemene jaarvergadering bijwonen. Ze mogen tevens lid worden van de comités en deelnemen aan hun activiteiten.

De “individual members”, met inbegrip van onder meer de “couples” en de “students” die van een bijdragevermindering genieten, hebben toegang tot de culturele activiteiten en mogen de algemene jaarvergadering bijwonen.

De toegetreden leden hebben toegang tot bepaalde diensten en voordelen aangeboden door de Vereniging. Ze mogen deelnemen aan de culturele activiteiten tegen het voorkeurtarief van de leden en mogen eveneens de algemene jaarvergadering bijwonen.

De leden onderschrijven deze statuten en verbinden zich ertoe deze te eerbiedigen.

Toelating

Artikel 6. Kandidaat-leden die voldoen aan de voorwaarden om “sponsor member", "corporate member" of "associate member" te zijn kunnen lid worden zonder enige voorafgaande formaliteit, behoudens de betaling van de jaarlijkse bijdrage. Deze voorwaarden worden bepaald door de Raad van Bestuur en gelden voor alle leden behorende tot eenzelfde categorie.

Kandidaat-leden behorende tot andere categorieën kunnen eveneens lid worden, tenzij de Raad van Bestuur daartegen bezwaar aantekent, in geheime stemming en met een gewone meerderheid, tijdens de eerste twee maanden volgend op de toelatingsaanvraag.

Bijdrage

Artikel 7. De jaarlijkse bijdrage – zowel de identieke bijdrage voor alle leden, als de specifieke bijdrage per categorie – wordt elk jaar bepaald door de Raad van Bestuur. De hoogste bijdrage mag 7.500 EUR niet overschrijden. De bijdragen zijn verplicht. Het budget voorgelegd door de Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering van de leden wordt opgemaakt rekening houdend met de bijdragen.

De jaarlijkse bijdrage moet door ieder lid worden betaald binnen acht weken volgend op de verzending door de Vereniging van de aanvraag tot betaling van deze bijdrage, behalve bij schriftelijke kennisgeving van de beslissing van een lid om de Vereniging te verlaten per brief en/of langs elektronische weg, gericht aan de Raad van Bestuur binnen deze termijn van acht weken.

Behoudens kennisgeving binnen de bovenvermelde termijn, zal de jaarlijkse bijdrage in haar geheel verschuldigd zijn voor het hele jaar waarin een natuurlijke persoon of rechtspersoon op eender welk moment ingeschreven zal geweest zijn als lid van de Vereniging, en dit zelfs in geval van laattijdige inschrijving in dat jaar, van ontslag of uitsluiting uit de Vereniging, of van eender welke gebeurtenis die het einde van het lidmaatschap in de loop van het jaar tot gevolg heeft. De Raad van Bestuur behoudt zich niettemin het recht voor om, van geval tot geval en naar eigen goeddunken, een lid vrij te stellen van betaling van de bijdrage of om het bedrag van de bijdrage te verminderen.

Iedere gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de betaling van de bijdrage na verloop van de termijn van vier weken na verzending door de Vereniging van een vervalbericht met betrekking tot de bijdrage, zal leiden tot de schorsing van de aansluiting van het in gebreke gebleven lid, met inbegrip van alle daaraan verbonden rechten, behoudens zijn wettelijke rechten als lid van de Vereniging, de rechten die hij ontleent aan deze statuten, en de verplichting van dit lid om zijn achterstallige bijdragen te betalen. Het in gebreke gebleven lid zal aan geen enkele activiteit van de Vereniging meer kunnen deelnemen zolang zijn bijdragen niet integraal betaald zijn.

Ontslag

Artikel 8. Ieder lid is vrij om zich uit te Vereniging terug te trekken door zijn ontslag schriftelijk (per brief en/of langs elektronische weg) in te dienen bij de Raad van Bestuur.
Uitsluiting

Artikel 9. Enkel de Algemene Vergadering, mits een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan beslissen over een uitsluiting, na het lid dat het voorwerp uitmaakt van deze maatregel gehoord te hebben. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend. De Raad van Bestuur kan de rechten van een lid, dat zich schuldig zou gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten, schorsen tot op het ogenblik dat er een beslissing wordt genomen door de Algemene Vergadering.

Artikel 10. Noch ontslagnemende of uitgesloten leden, noch wettelijke erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers van overleden leden, kunnen aanspraak maken op de gehele of gedeeltelijke teruggave van de gestorte bijdragen.

3 ORGANEN EN COMITÉS BINNEN DE VERENIGING

Artikel 11. Het bestuursorgaan van de Vereniging wordt Raad van Bestuur genoemd, en staat in voor het bestuur van de Vereniging. De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk bij wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Het dagelijks bestuur van de Vereniging is opgedragen aan een “Executive Director”.

De volgende comités bestaan: “het Executive Committee”, het "Cultural Committee", het “Membership Committee”, het "Friendship Committee", het “Editorial Committee”, het “EU Committee”, het “Investment Committee”, het “Legal & Tax Committee” en het “Innovation, Partnerships and Trade Committee”, alsook alle andere comités en subcomités die de Raad van Bestuur zou wensen op te richten.

A. Raad van Bestuur

Artikel 12. De Vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, samengesteld uit maximaal 21 leden. De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering verkozen uit de effectieve leden of de personen van wie de kandidatuur voorgesteld is door een "sponsor member", een "corporate member" of een "associate member". De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan.

Iedere Bestuurder kan door de Algemene Vergadering worden afgezet.
De duur van het mandaat van Bestuurder is vastgesteld op drie jaar en kan hernieuwd worden. Indien een mandaat openvalt, kan de Raad van Bestuur in de vacature voorzien en ten voorlopige titel een nieuwe Bestuurder aanduiden wiens benoeming moet worden bekrachtigd op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Artikel 13. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en drie Ondervoorzitters. Een eerste Ondervoorzitter zal instaan voor het "Executive Committee". Een tweede ondervoorzitter zal instaan voor een ander comité. Een derde Ondervoorzitter kan, in voorkomend geval, verkozen worden op voorstel van de Nihonjinkai vzw (de Japanse Vereniging in België) of op een andere wijze.

Artikel 14. De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping en wordt voorgezeten door de Voorzitter, of wanneer deze verhinderd is, door één van de ondervoorzitters, telkens wanneer het belang van de Vereniging dit vereist en telkens wanneer drie Bestuurders zulks eisen. Er wordt slechts geldig vergaderd als minstens de helft van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd door een volmacht per brief en/of langs elektronische weg. De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproeping. Iedere Bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videoconferentie deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur en stemmen, voor zover deze middelen hem in staat stellen gelijktijdig te communiceren in de vorm van een tegensprekelijk debat. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders.

Artikel 15. De Raad van Bestuur heeft een uitgebreide bevoegdheid voor het beheer en het bestuur van de Vereniging. Hij is bevoegd inzake alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk bij wet of door deze statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur heeft in het bijzonder de bevoegdheid om volledig autonoom te beslissen over handelingen die vallen onder het doel van de Vereniging zoals omschreven in artikel 3 hierboven. Hij is verantwoordelijk voor protocollaire zaken. Hij onderzoekt en beraadslaagt over het ontwerp van begroting van de Vereniging dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur waakt over de goede werking van de comités alsook van de eventuele subcomités, waarvan het de Voorzitters aanwijst. De Raad van Bestuur kan comités en subcomités oprichten en ontbinden, alsook hun duur en aantal bepalen.

De Raad van Bestuur kan een intern reglement opstellen en wijzigen dat evenwel niet in tegenspraak mag zijn met deze statuten of dwingende wettelijke bepalingen. Dit reglement, alsook elke wijziging hieraan, moet aan de leden worden meegedeeld zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen.

Artikel 16. De Raad van Bestuur kan bijzondere volmachten geven aan het ‘Executive Committee’, ofwel aan de Voorzitter, ofwel aan één of meer van zijn leden die al dan niet een comité of werkgroep vormen, ofwel verder ook aan eender welk persoon die al dan niet deel uitmaakt van de Vereniging. De Bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden uit hoofde van hun functie en zijn slechts aansprakelijk voor de uitoefening van hun taak. Hun mandaten worden niet bezoldigd.

Artikel 17. De Vereniging treedt op in rechte, zowel in de rol van eiser als van verweerder, door middel van de Raad van Bestuur.

Artikel 18. De Vereniging wordt geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter en een Bestuurder gezamenlijk, ofwel door een Ondervoorzitter en de “Executive Director” gezamenlijk, die tegenover derden geen voorafgaande beraadslaging of besluitname door de Raad van Bestuur dienen voor te leggen. Wat betreft alle handelingen van dagelijks bestuur wordt de Vereniging geldig vertegenwoordigd door de “Executive Director”.

B. Voorzitterschap van de Raad van Bestuur

Artikel 19. De Raad van Bestuur duidt onder zijn leden een Voorzitter aan en ontslaat hem in voorkomend geval.

C. De Ondervoorzitters

Artikel 20. De Raad van Bestuur duidt, overeenkomstig artikel 13, onder zijn leden drie Ondervoorzitters aan en ontslaat hen in voorkomend geval.

D. De Executive Director

Artikel 21. Het dagelijks bestuur van de Vereniging wordt uitgeoefend door een Uitvoerend Directeur of "Executive Director". Hij wordt door de Raad van Bestuur verkozen buiten de leden van de Raad van Bestuur. De "Executive Director" is aanwezig met raadgevende stem op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, waarvan hij de verslagen opstelt. Hij mag eveneens aanwezig zijn op alle vergaderingen van de comités en de subcomités.

De "Executive Director" verzekert de vertegenwoordiging van de Vereniging tegenover derden wat alle handelingen van dagelijks bestuur betreft, met name het ontvangen van gelden of waarden in naam van de Vereniging, het opnemen of overschrijven van gelden ten belope van een door het Directiecomité of Raad van Bestuur vastgestelde som, het uitgeven van cheques ten belope van een bepaald bedrag, het openen van een bankrekening, het afhalen bij de post en andere instanties van brieven (al dan niet aangetekend), pakketten, telegrammen, dagvaardingen of postkwitanties.

E. De Comités

Artikel 22. De Raad van Bestuur waakt over een doeltreffende werking van het “Executive Committee”, dat op zijn beurt waakt over een doeltreffende werking van het "Cultural Committee" , het "Friendship Committee", het “Membership Committee”, het “Editorial Committee”, het “EU Committee”, het “Investment Committee”, het “Legal & Tax Committee” en het “Innovation, Partnerships and Trade Committee”, alsook van de andere comités en subcomités.

Artikel 23. Het "Executive Committee" is samengesteld uit tenminste vijf personen, gekozen onder de leden van de Vereniging of daarbuiten door de Voorzitter van dit Committee. Alle voorzitters van de comités zijn lid van dit Committee.
Het “Executive Committee” staat in voor de coördinatie en samenwerking onder de bestaande comités: het "Cultural Committee" , het "Friendship Committee", het “Membership Committee”, het “Editorial Committee”, het “EU Committee”, het “Investment Committee”, het “Legal & Tax Committee” en het “Innovation, Partnerships and Trade Committee”, en eventueel andere opgerichte comités en sub-comités. Daarnaast bestaat de taak van het "Executive Committee" erin de culturele en economische uitwisseling tussen België en Japan, in de brede zin van het woord, op alle mogelijke manieren te bevorderen, evenals in het aanmoedigen van de leden om culturele betrekkingen tussen Japan en België te bevorderen, zowel als commerciële relaties, investeringen, export en import, financiële samenwerking, dienstverlening, technologische samenwerking en uitwerking van gezamenlijke projecten op alle domeinen.

Het "Executive Committee" brengt verslag uit van zijn taak aan de Raad van Bestuur en aan de Algemene Vergadering van de Vereniging. Het “Executive Committee” krijgt voormelde taken door de Raad van Bestuur opgedragen overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.

Artikel 24. Het "Cultural Committee" , het "Friendship Committee", het “Membership Committee”, het “Editorial Committee”, het “EU Committee”, het “Investment Committee”, het “Legal & Tax Committee” en het “Innovation, Partnerships and Trade Committee”, zijn samengesteld uit tenminste vijf personen, gekozen onder de leden van de Vereniging of daarbuiten door de Voorzitter van het comité. De respectievelijke taken van deze comités worden omschreven in het intern reglement, opgemaakt door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 15 van deze statuten.

4 DE ALGEMENE VERGADERING

Samenstelling

Artikel 25. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de Vereniging.

Ieder lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid.

Het stemrecht is als volgt georganiseerd:

"sponsor member": 10 stemmen
"corporate member": 5 stemmen
"associate member": 3 stemmen
"couple" (2 personen): 1 stem
"individual member”: 1 stem
"student": 1 stem

Artikel 26. Een gewone Algemene Vergadering met alle leden wordt ieder jaar bijeengeroepen in de loop van de maand maart. De agenda bevat verplicht de volgende punten:

(a) rapport van de Voorzitter en/of van de Raad van Bestuur;
(b) goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
(c) kwijting van Bestuurders en commissaris en, in voorkomend geval, instellen van een verenigingsvordering tegen een of meerdere van hen;
(d) benoemingen.

Verder kan een buitengewone of bijzondere Algemene Vergadering worden samengeroepen telkens wanneer de Raad van Bestuur dat nodig acht, of als een met redenen omklede aanvraag, met vermelding van de agenda en ondertekend door minstens één vijfde van de leden, daartoe wordt ingediend per brief en/of langs elektronische weg gericht aan de Voorzitter. De commissaris(sen) van de Vereniging kunnen ook een Algemene Vergadering samenroepen. De commissaris(sen) moet(en) die ook bijeenroepen wanneer een vijfde van de effectieve leden met stemrecht dit vraagt.

Oproeping

Artikel 27. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen per brief en/of langs elektronische weg gericht aan de leden tenminste 15 dagen voor de vergadering met de vermelding van de agenda.

Bevoegdheid

Artikel 28. De Algemene Vergadering heeft enkel de bevoegdheden die de wet haar toekent. Dit zijn in het bijzonder de volgende bevoegdheden: wijziging van de statuten; benoeming en ontslag van Bestuurders en van de eventuele commissarissen en bepaling van hun eventuele vergoeding; kwijting van Bestuurders en commissarissen en, in voorkomend geval, instellen van een verenigingsvordering tegen een of meerdere van hen; goedkeuring van de jaarrekening, de jaarlijkse begroting en bijdragen; de vrijwillige ontbinding van de Vereniging; uitsluiting van een lid; omvorming van de Vereniging in een internationale vereniging zonder winstoogmerk, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming, of een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; de aanvaarding of inbreng van een algemeenheid, zonder vergoeding; en alle gevallen waarin de wet of deze statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen. Zij mag slechts beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen zoals die is verschenen in de oproeping.

Artikel 29. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij zijn afwezigheid door één van de Ondervoorzitters, of bij zijn afwezigheid door de oudste Bestuurder. Hij wordt bijgestaan door minstens één andere Bestuurder. Wanneer de Algemene Vergadering beraadslaagt op basis van een door de commissaris opgesteld, bij wet voorgeschreven verslag, neemt deze laatste deel aan de vergadering.

De Algemene Vergadering kan geheel of gedeeltelijk vanop afstand plaatsvinden, door middel van een door de Vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. In het geval van een Algemene Vergadering geheel vanop afstand worden de leden, wat betreft de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de Vereniging toelaten de hoedanigheid en de identiteit van het lid te controleren. Het lid dat er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Het moet het lid bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. Ieder lid kan eveneens per brief en/of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van het lid, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de Vereniging en moet ten laatste één werkdag voor de vergadering op de zetel toekomen.

De besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens ingeval anders bepaald in deze statuten of bij wet. De besluiten van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een speciaal register en worden ondertekend door twee aanwezige Bestuurders en bewaard op de zetel van de Vereniging, waar ze ter inzage liggen voor alle leden.

De besluiten van de Algemene Vergadering worden bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen.

Artikel 30. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over een wijziging van de statuten wanneer het voorwerp van die wijziging uitdrukkelijk werd vermeld in de oproeping en wanneer twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien dit quorum niet bereikt is, dan is een tweede bijeenroeping nodig. Deze nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze nieuwe vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden.

Geen enkele wijziging van de statuten kan worden goedgekeurd dan met een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve indien de wet een grotere meerderheid voorschrijft. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

5 BEGROTING EN JAARREKENINGEN

Artikel 31. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. De Raad van Bestuur sluit de jaarrekening af op 31 december, en maakt de begroting op voor het volgend boekjaar.
Voorzover de Vereniging voldoet aan de voorwaarden voor de benoeming van een commissaris, wordt de jaarrekening ieder jaar gecontroleerd door een of meer commissaris(sen) benoemd onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar. De Algemene Vergadering beslist over de eventuele vergoeding van de commissaris(sen).

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering ten laatste zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

Er mag geen rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel worden toegekend of betaald aan een oprichter, lid, Bestuurder of enige derde, behalve zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving.

6 ONTBINDING, VEREFFENING, KEUZE VAN BEVOEGDE RECHTBANK

Artikel 32. De Vereniging kan te allen tijde ontbonden worden bij besluit van de Algemene Vergadering die beraadslaagt volgens de door de wet vereiste voorwaarden. In geval van een vrijwillige ontbinding stelt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden en vergoeding. Het netto-actief na aanzuivering van lasten en schulden zal voor een onbaatzuchtig doel worden bestemd.

Artikel 33. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

7 DIVERSEN

Artikel 34. Voor alles wat niet in de statuten is voorzien, zal toepassing worden gemaakt van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) en haar latere wijzigingen.

8 SLOTBEPALINGEN

Raad van Bestuur: zie structuur

President: zie structuur

Vice-Presidenten: zie structuur

Executive director: zie structuur


スポンサー会員

AGC GLASS EUROPE
BARCO
DAIKIN EUROPE
Deloitte
GROUP S
H. DE BEUKELAER & CO.
HONDA MOTOR EUROPE LOGISTICS NV
LIEDEKERKE
LINKLATERS LLP
MITSUI & CO BENELUX S.A./N.V.
NIPPON GASES
NTT DATA
SUMITOMO BENELUX
TAKEDA BELGIUM
TOKAI OPTECS
TOYOTA MOTOR EUROPE
UMICORE
VIALTO PARTNERS
WILMERHALE (WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP)